Leren in de midden- en bovenbouw

De verantwoordelijkheid voor het leren verschuift steeds meer naar de kinderen. Van jezelf weten waar je goed en minder goed in bent zorgen ervoor dat je gericht kunt oefenen met de leerstof. Het thematisch werken heeft vooral betrekking op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, hierbij staat ontdekkend en ontwerpend leren centraal.

 

Leerpleinen

In de groepen 3 en 4 werken we met een leerplein voor het vak lezen en vanaf groep 5 werken we het leerplein voor het vak rekenen. Dit gebeurt groepsoverstijgend. Alle kinderen krijgen in kleinere groepen instructie passend bij hun niveau en leertempo. Daarnaast worden kinderen begeleid door onderwijsassistenten bij het verwerken van de leerstof op de leerpleinen. Op deze manier creëren we meer handen bij de kinderen en kunnen we kinderen beter op niveau bedienen. 

Doelenwerk

Ieder kind blinkt uit op een ander vlak. Kinderen op De Kring krijgen tijd en ruimte om te werken aan hun eigen leerdoelen. Iedere dag staat er op het rooster "doelentijd" gepland. De leerkracht geeft tijdens deze tijd extra uitleg aan verschillende groepen kinderen. De andere kinderen werken aan hun eigen leerdoelen. De tijd die per dag gereserveerd is voor doelenwerk bedraagt een half uur. Dit is voor groep 3 t/m 8 hetzelfde. In kleine stapjes leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren.

Engelse les

Engels wordt steeds belangrijke in onze maatschappij en kinderen komen al vroeg in aanraking met de Engelse taal. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels. Hierbij gebruiken wij de methode "Take it easy". In de hogere groepen krijgen de kinderen onder andere voor Engels ook huiswerk, dit gaat voornamelijk om het uitbreiden van de woordenschat. 

O&O-leren

O&O leren staat voor Onderzoekend en Ontdekkend leren. In de hele school werken wij aan vier thema's per schooljaar. Hierin worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en de expressievakken verwerkt. Kinderen krijgen naast de minicolleges, waarin kennisoverdracht en kennisbegrip centraal staat, de mogelijkheden om binnen het thema een te werken aan een eigen onderzoeksvraag. Via verschillende bronnen proberen zij antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan kinderen en ouders. 

Binnen het O&O-leren is er ook ruimschoots aandacht voor mediawijsheid en techniek. Op school maken we dagelijks gebruik van tablets, computers en digitale schoolborden, ook hebben we sinds kort een 3D-printer.