Passend onderwijs

Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Op De Kring bieden wij, waar mogelijk, passend onderwijs aan de kinderen die dit nodig hebben. Onderwijs op maat noemen we dat.

Interne begeleiding

Op de Kring wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door twee intern begeleiders (IB-er). Er is een intern begeleider voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en een intern begeleider voor de midden- en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). De IB-er is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van de leerlingenzorg en is ook de coach die aanwezig is voor advies. Deze volgt de opbrengsten van het onderwijs waarbij ze intensief samenwerkt met de directeur/MT.

Ondersteuning in de groep

De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning in zijn/haar groep. De basisondersteuning wordt vormgegeven door de leerkracht eventueel ondersteunt door een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. De leerkracht stuurt zijn/haar onderwijs continue bij om de gestelde doelen te halen. Hierbij maakt hij/zij gebruik van o.a. observatiegegevens, toetsresultaten (cito en methode) en gemaakt werk. De leerkracht kan altijd met collega's en/of IB sparren over het onderwijs aan de groep of individuele leerlingen. Vier keer per jaar is er een formeel overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider over de resultaten en de gegeven ondersteuning van de groep. Nadruk ligt twee keer per jaar meer op het sociaal emotionele vlak en twee keer ligt de nadruk meer op het cognitieve vlak. De leerkracht en ib bespreken resultaten, aanpak en mogelijke interventies.

Specifieke ondersteuningsbehoeften

Ouders blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van zoon/dochter door de ontwikkelgesprekken en portfolio’s. Indien nodig zullen ouders en school uiteraard vaker met elkaar in gesprek gaan waarbij ook de inbreng van de leerling wordt meegenomen. De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Voor kinderen met specifieke problemen en ondersteuningsbehoeften maken we gebruik van de expertise en de mogelijkheden die het SWV ons biedt. We volgen daarbij het beleid en de uitgangspunten van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplan