Zorgteam

Passend onderwijs is een veel gebruikte term in onderwijsland. Passend onderwijs staat voor het feit dat het onderwijs op de basisschool passend gemaakt moet zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Om dit op school vorm te geven werken we op De Kring met een zorgteam. Een team van gespecialiseerde leerkrachten en leden van het managementteam. Samen geven we vorm aan passend onderwijs op De Kring.

 

Intern begeleiders

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de intern begeleiders op school. Zij hebben een een aantal dagen per week de tijd om leerkrachten te coachen op het gebied van passend onderwijs. Daarnaast onderhouden zij de contacten met externe partners. Hiervoor hebben beide leerkrachten een opleiding gevolgd. De intern begeleiders schuiven regelmatig aan bij gesprekken tussen leerkrachten en ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Samen met u maken zij plannen voor het begeleiden van de kinderen in de klas.

Vertrouwenspersonen

Binnen De Kring werken we met twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Joke Beekman, zij is tevens intern begeleider op school en Astrid Wolven, naast ouder op school is zij kindercoach. Met elkaar monitoren zij onder andere het sociaal klimaat op school. Dit doen ze via de zogenaamde "brievenbussen". Als school willen we een signaal afgeven dat we de sociale veiligheid serieus nemen. Hierdoor kunnen we in een vroeg stadium grensoverschrijdend gedrag signaleren, zoals pesten, discrimineren, ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. Ons doel is om hier preventief en adequaat mee om te gaan. Een veilige school draagt bij aan een positief klimaat waarin leren plezierig is en leerprestaties positief beïnvloed worden.

Ook problemen in de thuissituatie kunnen aanleiding zijn om een beroep te doen op de vertrouwenspersonen. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hun zorgen of problemen met hen delen. 

 

Externe samenwerkingspartners

Als school kunnen wij altijd een beroep doen op deskundigen van buiten de school. Dit kan bij vragen van leerkrachten, intern begeleiders en ouders. Wanneer de ontwikkeling van kinderen stagneert of wanneer er problemen zijn rondom gedrag en/of thuissituatie gaan we altijd in gesprek met u als ouder. Samen bespreken we dan de vervolgstappen. De hulp van externen inschakelen is dan een optie. Als school werken we bijvoorbeeld veel samen met:

  • de orthopedagoog of psycholoog, die onderzoek doet of bekijkt of er specifieke begeleiding nodig is voor een kind.
  • het samenwerkingsverband (SWV), bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor extra ondersteuning en geeft, indien nodig, een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs af.

 

Benieuwd naar de basiszorg op onze school?

Ondersteuningsplan