Samenwerking met externen

Op De Kring werken we ook samen met partners buiten PCBO Apeldoorn.
Deze zijn wel nauw bij ons onderwijs en zorg rondom kinderen betrokken. 

Stimenz 

Stimenz is een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. In Apeldoorn omvat onze opdracht breed sociaal werk en op de Veluwe bieden wij maatschappelijk werk en sociaal juridische dienstverlening. Burgers in ons werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 180 medewerkers en ongeveer 900 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken, buurten en dorpen, individuele vraagstukken op te pakken via maatschappelijk werk en waar mogelijk collectieve oplossingen in te zetten en signalen te vertalen in nieuwe initiatieven. Wij doen dit samen met vrijwilligers en actieve burgers vanuit wederkerigheid en betrokkenheid.

Op De Kring wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door mw. B. Velderman. Zij staat klaar om vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind, maar ook wanneer je je zorgen maakt over het gedrag van je kind zoals lusteloos of juist overactief; moeite hebben met het uiten van emoties, het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten. Ook kun je met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de buurt bij haar terecht. Mocht u een vraag hebben of graag iets willen bespreken, dan is ze tijdens een inloopmoment (6 keer per jaar) te spreken en/of te bereiken op telefoonnummer: 06–30264432 of per mail naar: b.velderman@stimenz.nl

Meer informatie Stimenz

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Voor alle gezinnen en kinderen in Apeldoorn Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op onze school. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op afspraak of bijvoorbeeld een ouderavond. Wij informeren u wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten. Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Zij zullen uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen. In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen.

Maakt u zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de leerkracht van uw kind en/of onze IB’er advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen bespreken en bekijken school, het CJG en u wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. Contact met het CJG? info@cjgapeldoorn.nl // (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) 

Meer informatie CJG

Samenwerkingverband 

Basisondersteuning is de ondersteuning die op iedere school aanwezig is en door de school zelf wordt uitgeoefend. Het gaat hierbij om zogenaamde preventieve en lichte hulp, die planmatig wordt ingezet voor een kind. De school doet dit met de eigen, op school aanwezige expertise. Als de basisondersteuning niet voldoende aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet komt, kan een school lichte ondersteuning bij het eigen bestuur aanvragen volgens de daarvoor geldende procedure. Is de basisondersteuning/lichte ondersteuning onvoldoende passend voor een kind of groep, dan kan extra ondersteuning worden aangevraagd. Dit wordt aangevraagd door de interne begeleider van de school in overleg met de gedragswetenschapper via Kindkans bij het wijkcoördinatoren. Indien nodig wordt het MDO ingeschakeld. Handelingsgericht werken wordt als uitgangspunt genomen.

Meer informatie Samenwerkingsverband

Fysio 

We volgen kinderen op de motorische ontwikkeling. Leerkrachten volgen leerlingen aan de hand van ontwikkelingslijnen. Als een leerkracht bijzonderheden ziet of u ziet als ouder bijzonderheden dan bespreken jullie dit in een gesprek. Een advies kan zijn om een screening uit te laten voeren bij de fysiotherapeut. Hij/zij kan dan kijken wat er nodig is voor uw kind en of hier fysiotherapie voor nodig is. Wij werken nauw samen met Praktijk voor Kind & Sport.

Meer informatie over fysio