MR en OR

Zoals op iedere school heeft onze school ook een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Twee belangrijke organen waar zowel ouders als teamleden zitting in hebben. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen op De Kring. De MR en OR beheren de inkomsten van de ouderbijdrage, ieder jaar wordt er besloten aan welke materialen en activiteiten (voor kinderen) het geld besteed wordt. Samen maken we het onderwijs zoveel leuker en beter.

 

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat, zoals wettelijk is voorgeschreven, voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit leerkrachten van de school. Deze raad heeft als belangrijkste taak het overleg te bevorderen tussen de ouders en de school en tussen de ouders en het bestuur. Voor sommige onderwerpen wordt er onderscheid gemaakt tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding van de MR en wordt advies of instemming aan een geleding gevraagd. Eén lid is afgevaardigde naar de GMR van de Stichting voor Protestants christelijk Basisonderwijs om zaken te bespreken die alle 28 basisscholen aangaan.

Samenstelling MR 2018-2019:
Ouders: Tom Versteeg (voorzitter), Leonie van Vliet , Niels Zintel (secretaris), Dieuwke Braad

Personeel: Nanda van de Schrier, Diddy De Sain, Joke Beekman

Verkiezingen:
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, die plaats vindt op een gezamenlijke, met de ouderraad georganiseerde ouderavond. Zij stellen de kandidatenlijst vast en maken dit bekend aan de ouders. Tijdens de bijeenkomst wordt een schriftelijke verkiezing gehouden en de uitslag wordt door de medezeggenschapsraad aan de ouders meegedeeld.

Mailadres:
mrkring@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad

De ouderraad (OR) denkt mee en werkt samen met het team vanuit het oogpunt van de ouders en kinderen, om te komen tot een optimaal functionerende schoolorganisatie.

De OR van De Kring bestaat uit een bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en enthousiaste leden en twee teamleden als vertegenwoordiging vanuit het team.

Samenstelling OR 2018-2019:
Namens de ouders: Yvonne van Donselaar (voorzitter), Pim Pelstra (penningmeester), Janneke Roskam (secretaris), Henry Rooks, Nicole Westendorp, Eugenie Knaap, Cynthia Heeringa, Stéphanie Giljam, Reik Heusinkveld, Elze Jongedijk, Remco Eiland en Annefré Kers

Namens het team: Lucie van de Maas, Sanne Andela


Meedoen?
Bent u enthousiast en praktisch ingesteld, dan is de OR echt iets voor u! Bent u geïnteresseerd om uw bijdrage te leveren aan de ouderraad of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via ons mailadres.

Mailadres:
orkring@pcboapeldoorn.nl

Hier leest u het jaarverslag 2016-2017 van de MR en OR

Jaarverslag school, MR en OR