Menu

Het Onderwijs

DeKring Streefbeeld 2023 klein

Ons streefbeeld

Op De Kring dromen we ervan dat alle kinderen zo van school gaan. Voorop de boeg, met open armen, nieuwsgierig hoe de toekomst eruitziet. Ons onderwijs is er dan ook op gericht om dit te bereiken. Het reken- en taalonderwijs is op orde. Dat is afgestemd op het niveau van het individuele kind. Daarnaast werken we veelal thematisch en dagen we kinderen uit tot zelfontplooiing. We volgen alle kinderen daarin en sturen ze bij indien nodig. En als een kind even wat extra hulp nodig heeft, of extra uitdaging, ook dan kunnen ze bij ons terecht. Na acht jaar van samen optrekken zwaaien we ze uit en wensen ze een behouden vaart, op naar de volgende thuishaven!

DSCF4912 highres

Het onderwijs

Het onderwijs op De Kring is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd vormen samen een groep. Aan iedere groep is een vaste leerkracht verbonden. In de onderbouw staat het spelenderwijs en onderzoekend leren centraal, vanaf groep 3 werken we meer vanuit actuele methoden. In alle units maken we gebruik van moderne leermiddelen zoals tablets, digitale schoolborden en spelmaterialen. Daarnaast vinden we het op De Kring ook heel belangrijk dat kinderen naast goed leren rekenen en lezen ook andere vaardigheden meekrijgen. Deze zitten verweven in ons onderwijs en hebben we in een poster van het Kringkind proberen te vangen. Deze poster hangt ook in elke klas.

De onderbouw

Inkijkje in groep 1 en 2

In de kleutergroepen werken we rondom thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. In deze thema’s worden alle leerdoelen verwerkt, zowel op reken- en taalgebied als op sociaal-emotioneel en motorisch gebied. Spel is een voorwaarde voor het jonge kind om tot leren te komen, daarom ontstaan de leeractiviteiten op De Kring altijd vanuit spel in een rijke leeromgeving. We volgen de kinderen via mijnkleutergroep.nl. Met dit volgsysteem houden wij zicht op de ontwikkelingen van je kind.

Een ochtend in groep 1/2

In groep 1/2 starten we de dag meestal met een inloopmoment: de kinderen zoeken hun naamkaartje op en beginnen met een kleine activiteit. Daarna komen we samen in de kring. We openen de dag en bespreken welke dag het is en wat voor weer het is. Dan is het tijd om lekker te gaan spelen en werken! De kinderen kiezen op het digikeuzebord zelf een activiteit die zij willen doen. Elke activiteit mag één keer per week worden gekozen, zodat de activiteiten die worden gekozen variëren. Tijdens het spelen en werken observeert, coacht en begeleidt de leerkracht de kinderen. Daarnaast is er tijdens het spelen en werken ruimte om met kleine groepen aan gerichte doelen te werken. Dit gebeurt altijd in de vorm van spel. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de leerkracht met een groepje kinderen werkt aan het inmeten van de zelfgemaakte voordeur voor de huishoek. Na het spelen en werken is het tijd voor een gezond tussendoortje, daarna spelen we buiten.

Een middag in groep 1/2

Buiten spelen vinden wij erg belangrijk! Tijdens het buiten spelen worden namelijk alle ontwikkelgebieden aangesproken. Het kind is volop in beweging, veel in contact met andere kinderen en er ontstaan vaak spontane leermomenten. Zo is het tellen van kriebelbeestjes een favoriete activiteit en is er in de zandbak genoeg te ontdekken. Het kleuterplein bevat veel groen en natuurlijke materialen en biedt volop de mogelijkheid om te spelen en te ontdekken. Na het buiten spelen is het tijd voor een kringmoment gericht op taal of rekenen en de lunch. Na de lunch is het tijd om te gymmen in onze mooie speelzaal waar we 5 dagen per week gebruik van kunnen maken. Onze gymdocent Monique zet elke week een uitdagende gymles klaar, waar we volop gebruik van maken. Na het gymmen sluiten we samen de dag af door bijvoorbeeld naar een verhaal te luisteren.

Onderzoekend leren

De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Vooraf bedenken we welke leerdoelen wij koppelen aan het thema en met deze leerdoelen in ons achterhoofd gaan we samen met de kinderen op onderzoek uit. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de hak van de schoen van de juf opeens afbreekt. Juf heeft geen tijd om naar de schoenenwinkel te gaan, dus er moet er eentje op school komen! Stap voor stap ontstaat er een schoenenwinkel in de school. Eerst onderzoeken we hoe een schoenenwinkel eruitziet en welke vragen we beantwoord willen hebben. Misschien brengen we wel een echt bezoekje aan een schoenenwinkel! De kinderen voeren veel gesprekjes, ontwikkelen zelf materialen (zoals bijvoorbeeld een naambordje of een meetinstrument) en spelen hier vervolgens mee.

Wij zijn samen

Elke dag komen we samen in de kring voor de dagopening. We praten samen over wat we meemaken. Het helpen van elkaar is iets wat al vroeg begint op De Kring. Zo koppelen we oudere kinderen uit groep 2 aan de kinderen die net instromen op school. Dit geeft een veilig gevoel. Ook tijdens het spelen en werken zijn de kinderen samen. Vooraf samen een plan maken voor bijvoorbeeld een bouwwerk, of samen doen alsof je ijsjes verkoopt. We besteden veel aandacht aan het rekening houden met elkaar. We leren kinderen om hun grenzen aan te geven en maken gedrag bespreekbaar. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Hierdoor ontstaan vaak mooie kringgesprekken. Daarnaast gymmen we ook samen. Op vrijdagochtend is onze gymjuf Monique er en de andere dagen gymmen de kinderen met hun eigen leerkracht.

Even wennen

Een aantal weken voordat je kind start op school word je gebeld door de groepsleerkracht. Zij maakt een afspraak voor een (telefonisch) intakegesprekje, zodat we voor de start van de eerste schooldag je kind al wat beter leren kennen. Ook spreken we samen een aantal wenmomenten af. Het is immers een hele stap die te gebeuren staat. 

De middenbouw

Inkijkje in groep 3,4,5

's Ochtends ligt het accent op rekenen, taal en lezen (RTL-vakken). Rond twaalf uur vindt de lunch plaats in de klas. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van ca. 6 weken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Waar mogelijk breiden we het onderwerp uit met aanbod vanuit Coda. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

Een ander bijschijnen

In de middenbouw zijn leerlingen naast ik-gericht ook in staat zich te richten op de ander. Door samen te werken en elkaar van opbouwende feedback te voorzien schijnen ze elkaar bij. Trefwoord, onze methode voor godsdienstige vorming sluit hier goed bij aan met verhalen uit de bijbel en daarnaast ook spiegelverhalen in het hier en nu. In de middenbouw proberen wij ook goed te zorgen voor de natuur. We ervaren op ons dakterras hoe wonderlijk het is om een plantje te laten groeien en tegelijkertijd ook hoe kwetsbaar de natuur is.

Doelentijd

Vanaf groep 5 willen we kinderen deels hun eigen route laten bepalen door middel van doelentijd. We werken in groep 5 (t/m groep 8) vier weken aan doelen voor rekenen, taal en lezen. In week vijf krijgen de kinderen over die doelen een toets. We nemen de kinderen op een laagdrempelige manier mee in de resultaten. Kinderen leren hierdoor eigen keuzes te maken. Waar besteed ik mijn tijd aan en wat levert dit op? Op een doelenblad staan taken die helpen om een doel eigen te maken. De kinderen mogen zelf plannen aan welk vak ze willen werken en starten met de uitvoering. We coachen kinderen tijdens het plannen, de uitvoering en tijdens de fase van evaluatie in week 5. Welke doelen zijn behaald en welke doelen vragen meer tijd en worden ook in de volgende periode nog geoefend?

Lezen in groep 3

In groep 3 staat naast het leren rekenen het leren lezen en schrijven centraal. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Lijn 3’ voor het lezen en ‘Klinkers’ voor het leren schrijven. Als alle letters zijn aangeboden in groep 3 dan is het tijd voor feest! Het letterfeest komt dan ook elk jaar terug op De Kring. Speuren door de school naar alle letters, samen met ouders. Daarna ontvangt iedereen een gaaf letterdiploma. Vanaf het moment waarop alle letters zijn aangeboden kunnen de kinderen ook boekjes lenen in onze eigen schoolbibliotheek. Alle kinderen zijn in het bezit van een eigen schoolbibliotheekpas. Kinderen uit groep 7 verzorgen het uitlenen.

Rekenen op de tablet in groep 4

Vanaf groep 4 hebben de kinderen ongeveer de helft van de onderwijstijd de beschikking over een eigen tablet. Zo verwerken alle kinderen vanaf groep 4, na de instructie en het samen oefenen, de rekenles op de tablet met het programma Gynzy. Ze krijgen direct feedback en bij een foutief antwoord nog eens de kans om het goede antwoord in te voeren. Ook de leerkracht monitort tijdens de les hoe de instructie wordt opgepakt door de leerlingen en stuurt waar nodig bij. Naast directe feedback is er nog een groot voordeel, het programma is adaptief. Dit betekent dat de moeilijkheid van de sommen wordt aangepast op het rekenniveau van het kind. Dit zorgt voor veel rekenmotivatie en meer zelfvertrouwen. Daarnaast gebruiken we de tablets ook tijdens doelentijd om spelling en taal extra te oefenen en voor onze projecten van wereldoriëntatie (methode Blink).

Dakterras in groep 5

In groep 5 wordt de kennis van en over de (nabije) omgeving verder uitgebreid. Dit doen we tijdens de projectlessen waarbij de vakken aardrijkskunde (topografie van Nederland), geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. We verbinden de theorie waar mogelijk aan de praktijk. Op de eerste verdieping hebben wij een prachtig dakterras. Hier staan picknicktafels waar we met mooi weer kunnen werken of samen kunnen lunchen. Daarnaast staan er ook mooie plantenbakken waar plantjes en groenten in kunnen groeien. Groep 5 draagt zorg voor deze plantenbakken. Welke planten staan erin? Hebben ze genoeg water? Hoelang duurt het voordat we de aardbeien ook écht kunnen eten?

De bovenbouw

Inkijkje in groep 6,7,8

Ook hier ligt, net als bij de middenbouw, 's ochtends het accent op rekenen, taal en lezen (RTL-vakken). Rond twaalf uur vindt de lunch plaats in de klas. 's Middags is er tijd en ruimte voor de overige vakken. We werken projectmatig in blokken van ca. 6 weken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Waar mogelijk breiden we het onderwerp uit met aanbod vanuit Coda. Gymnastiek, levensbeschouwing en kunstzinnige vorming zijn op passende tijden in het groepsrooster opgenomen.

 

Reflecteren

Reflecteren is terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflecteren is de motor van ontwikkeling. Kinderen krijgen grip op hun eigen leren en ze kunnen hierdoor ook steeds zelfstandiger leren. In groep 7 en 8 kijken we elk blok terug op onze resultaten. We geven de kinderen inzicht in hoe ze ervoor staan. Als een nieuw doelenblad gepland moet worden stimuleren we de kinderen om taken te plannen waarover ze (nog!) niet tevreden waren met het resultaat. We kijken dieper dan alleen resultaten, want gaan ook in gesprek over motivatie, de aanpak of andere keuzes die er zijn gemaakt.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Blink projectmatig in blokken van 6 weken aan boeiende onderwerpen (bijvoorbeeld Maatschappij en gezag), waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek geïntegreerd worden aangeboden. Naast een stuk kennisoverdracht gaan de kinderen daarna zelfstandig of samen nog verder verdiepen in de stof welke hen aanspreekt binnen het thema. Dit doen ze door een onderzoeksvraag op te stellen of een ontwerp te maken. Kinderen kunnen hierbij ook gebruik maken van de tablets dit we op school hebben. Aan het eind van het blok presenteren de kinderen hun bevindingen of ontwerp aan de klas en de ouders. Per toerbeurt doen ze dit ook op het podium. Daar leer je stevig van in je schoenen staan.

Koken in groep 6

Elke vrijdagmiddag wordt er door een klein groepje gekookt in onze eigen keuken. Dit onder leiding van ouders. Aan de hand van een recept gaan we samen boodschappen doen, de taken verdelen en aan de slag. Wat is eigenlijk tijm en hoe dek je nou de tafel volgens de ‘tafeletiquette’? Moet het mes nou links of rechts? Uiteraard mogen we aan het einde samen lekker genieten van het eindresultaat.

Biebbeheer in groep 7

Op De Kring schijnen we elkaar graag bij op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is het biebbeheer van groep 7. Elke ochtend is onze schoolbibliotheek geopend van half 9 tot 9 uur. Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen dan hun leesboek komen ruilen. In onze schoolbibliotheek ‘werken’ dagelijks twee kinderen uit groep 7. Ze nemen de boeken weer in, helpen jongere kinderen met het maken van een boekkeuze, scannen de boeken en bibliotheekpassen uit en houden de bibliotheek netjes.

Pleinmediation groep 8

Een andere manier waarop de bovenbouwers anderen kunnen bijschijnen is de pleinmediation. Elke pauze staan er ook vier kinderen uit groep 8 extra op ons kleuterplein. Net als de overige pleinwacht hebben ook zij een opvallend hesje aan. Ze helpen de jongere kinderen waar nodig. Samen een zandtaartje bakken, kinderen troosten of helpen om het spel om gang te brengen. Oog hebben voor een ander en zorgen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Als het tijdens de pauze buiten regent dan komen ze gewoon in de klas om te helpen. Samen komen we verder!

Kamp groep 7 en 8

In groep 7 gaan alle kinderen op hapskamp. Diep in het bos ligt een prehistorisch dorp uit de ijzertijd. We gaan samen drie dagen een mooie tijdreis maken naar 500 voor Christus. In het leven van die tijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en de nodige lef van belang. Het is zowel een groot avontuur als een bewustwording van alle hedendaagse gemakken en luxe die we nu hebben. We gaan onder andere koken boven open vuren, schapen hoeden, speren maken en houthakken. Een onvergetelijke ervaring die heel mooi aansluit op onze visie van het Kringkind!

In groep 8 gaan we op eindkamp. Dat kamp staat in het teken van gezelligheid en afscheid nemen van elkaar. Drie dagen allemaal leuke activiteiten en veel lol.

Als ik van school ga ...

Eind groep 8 hopen we dat onze kinderen hebben geleerd om een onderzoekende houding aan te nemen, samen te kunnen zijn, een ander (of de natuur) bij te schijnen, eigen routes te bepalen en te reflecteren. Dit alles samen met het stevig in je schoenen kunnen én durven staan. We willen kinderen leren dat ze mogen vertrouwen op hun eigen gevoel, opkomen voor zichzelf en te durven staan voor wie ze zijn en dat dat goed is.

DSCF2563 highres v2

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde leerlingen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. Het reguliere werk wordt in overleg met de leerling gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen leerkracht.

Uitdaging in de klas

Wanneer kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben op één of meerdere leergebieden kunnen wij in de klas al wat aanpassingen doen. Hierbij kun je denken aan moeilijke puzzels of denkspelletjes voor de onderbouw en voor de midden- en bovenbouw uitdagende en complexe rekenopdrachten, teksten met lastigere woorden of een pluswerkboek. Wij hebben een breed assortiment om kinderen te kunnen uitdagen die dat aankunnen. Het basiswerk wordt dan ingekort en zo houden kinderen dan ook tijd over om aan deze uitdagende doelen te werken in de klas. Mochten de aanpassingen in de klas nog niet uitdagend genoeg zijn of heeft een kind specifiekere onderwijsbehoeften op het gebied van meerbegaafdheid nodig, dan hebben wij op school ook nog Brainpower. Deze kinderen krijgen dan buiten de groep een dagdeel les en leren o.a. om samen te werken en problemen op te lossen.

PCBO Plusprogramma

DSCF2585 highres v2

Brainpower

Brainpower in de onderbouw

Wekelijks komen de kinderen uit groep 2 t/m 4 een uurtje bij Brainpower. De leerkracht selecteert in overleg met de intern begeleider de kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Er wordt gewerkt met thema’s, gerelateerd aan het thema in de klas, de jaargetijden of een specifieke vaardigheid. We filosoferen regelmatig, evenals het voeren van een diepgaand gesprek. We spelen uitdagende spellen, gaan net een stapje verder dan de comfortzone. Uitdagingen in het doorzetten, elkaar stimuleren en feedback geven om zo te groeien in zowel het geven als in het ontvangen van feedback. De opdrachten zijn afwisselend en passend bij de doelgroep: creatief, onderzoekend en reflecterend, maar vooral uitdagend!

Brainpower in de bovenbouw

Eén hele dag in de twee weken komen de leerlingen uit de groepen 5/6 en 7/8 bij elkaar. Deze kinderen worden door de leerkracht in overleg met de intern begeleider geselecteerd.

Hoe ziet zo’n dag eruit? We beginnen met smartgames, die een beroep doen op het doorzettingsvermogen. Het hele spel moet namelijk uitgespeeld worden en iedereen loopt hierbij vroeg of laat tegen een moment van wrijving aan. Verder wordt er onderzoek gedaan, passend bij een thema dat aansluit bij de eigen klas. Analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden worden geoefend om op die manier te werken met hogere orde denkvragen. Vraagstukken waarbij het antwoord niet 1-dimensionaal te vinden is. Samen filosoferen is ook een favoriet onderdeel van de dag.

Passend onderwijs

Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Op De Kring bieden wij, waar mogelijk, passend onderwijs aan de kinderen die dit nodig hebben. Onderwijs op maat noemen we dat.

Interne begeleiding

Op de Kring wordt de leerlingenzorg gecoördineerd door een intern begeleider (IB-er). De IB-er is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn van de leerlingenzorg en betrekt daar zo nodig externe deskundige bij. Ze coacht leerkrachten bij hun ontwikkeling en volgt de opbrengsten van het onderwijs. Daarbij werkt ze nauw samen met de overige teamleden en de directeur.

Ondersteuning in de groep

De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning in zijn/haar groep, eventueel ondersteund door een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner. De leerkracht stuurt het onderwijs continu bij om de gestelde doelen te halen. Hierbij maakt hij/zij gebruik van o.a. observatiegegevens, toetsresultaten (IEP toetsen en methodetoetsen) en gemaakt werk. De leerkracht kan altijd met collega's of IB’er sparren over het onderwijs aan de groep of individuele leerlingen. Vier keer per jaar is er een formeel overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider over de resultaten en de gegeven ondersteuning van de groep. Twee keer per jaar ligt de nadruk meer op het sociaal emotionele vlak en twee keer ligt de nadruk meer op het cognitieve vlak. De leerkracht en ib-er bespreken resultaten, aanpak en mogelijke interventies.

Ondersteuningsbehoeften

Ouders blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind door de ouder/kind gesprekken en het portfolio. Indien nodig zullen ouders en school uiteraard vaker met elkaar in gesprek gaan waarbij ook de inbreng van de leerling wordt meegenomen. De afspraken hebben tot doel de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften maken we gebruik van de expertise en de mogelijkheden die het Samenwerkingsverband (SWV) ons biedt. We volgen daarbij het relevante beleid en de uitgangspunten.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met dit samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Plan

In het School Ondersteunings Plan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij kunnen bieden en welke niet. Als blijkt dat het regulier onderwijs niet kan bieden wat een kind nodig heeft kan hij of zij doorstromen naar het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs.