Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie v2

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school. We hopen daarnaast dat ouders de school betrekt bij zaken die rond de opvoeding spelen en voor school van belang zijn. 

DSCF2538 highres v2

Ouderenquête

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders met ons kunnen meedenken over de invulling van ons onderwijs. Zo wordt er op een laagdrempelige manier één keer in de vier jaar een ouderenquête gehouden. De uitkomst wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt en besproken met de Medezeggenschapsraad. De inzichten worden waar nodig gebruikt voor de verdere schoolontwikkeling en zijn terug te lezen in het jaarplan.

Persoonlijk contact

Wij informeren ouders geregeld over de ontwikkeling van hun kind. Zo organiseren we ieder jaar:

  • Een huisbezoek voor 4-jarigen kort nadat ze op school begonnen zijn.
  • Een kennismakingsmiddag per groep met ouders en kinderen aan het begin van ieder schooljaar.
  • Een startgesprek (optioneel) aan het begin van het schooljaar om zorgen rond het kind te bespreken.
  • Drie oudergesprekken, vanaf eind groep 2 met kind, waarin we samen het welzijn en de ontwikkeling van het kind bespreken.
OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit betrokken ouders van leerlingen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter van onze ouderraad, te bereiken via [email protected].

 

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en enquêtes. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen met gevolgen voor ouders, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

Namens onze ouders hebben zitting in de MR:
Kevin Bijsterbosch (Vz), Margriet van Eekeren, Marloes van Noort (secr.).

Namens ons team hebben zitting in de MR:
Alinda Barneveld, Angela Liebrechts, Rik Aalpoel.

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.